MARJA EN FLIP AARTSEN GEVEN CURSUSSEN MEDITATIE, MAAR GAAN OOK NAAR DE KERK
KERK EN OOSTERSE WIJSHEID: EEN PRIMA COMBINATIE

Twee geloven op een kussen, dat gaat niet goed zou je denken. Marja Aartsen Olff heeft daar andere gedachten over. Verleden jaar liet ze zich dopen en werd ze lid van de Ka­tholieke Kerk. Ze wilde de idee dat Christus liefde is van dichtbij bele­ven. Sinds kort draagt ze samen met haar man Flip Aartsen ook de gedachten uit van Deepak Chopra. Chopra geniet in Amerika vrij veel bekendheid na de publicatie van zijn boek De Zeven Spirituele Wetten van Succes. Samen met haar man Flip geeft Marja cursussen meditatie en doen ze aan aurareading en healing.

 

Lennert Ras

Toen Marja laatst de kerk bezocht, sprak ze over haar cursussen met de pastoor. Hij vond dat Marja eigen­lijk geen goede katholiek kon zijn, als ze op zo'n intensieve manier met oos­terse wijsheid bezig was. Marja is er echter van overtuigd dat geloofs­systemen als het hindoeïsme en de Christelijke Kerk interpretaties zijn van een en hetzelfde. In wezen zijn ze dus aan elkaar gelijk. Daarom is het mogelijk om zowel een spirituele erva­ring te hebben als je de hostie in de kerk krijgt, als tijdens een meditatie. In de Christelijke Kerk wordt trou­wens ook gemediteerd, betoogt Flip Aartsen. Monniken concentreren zich tijdens zo'n meditatie op Chris­tus. Tijdens de meditatie van Chopra moeten cursisten zich op hun ademhaling concentreren. Er zijn dus overeenkomsten. Over het ver­schil tussen meditatie en bidden heeft Flip ook een aardige opvatting: 'Tij­dens het bidden vraag je God om naar jou te luisteren, terwijl je tijdens een meditatie naar God probeert te luisteren.'

Wortels

Deepak Chopra is van Indische af­komst, maar groeide op in Amerika. Hij kreeg er een scolarship om te stu­deren en werd endocrinoloog (een arts die gespecialiseerd is op het gebied van de hormoonhuishouding). Door zijn werk leefde hij erg onregel­matig. Hij rookte en dronk veel en kreeg op een gegeven moment het gevoel dat hij doodging, als hij zo doorleefde. Toen heeft hij zich op z'n wortels gegooid en kwam in contact met de Ajur Veda. De veda zijn vijf­duizend jaar oude wijsgerige ge­schriften uit India. Chopra's con­clusie was dat de ideeën in de oude geschriften en die van de moderne geneeskunde eigenlijk heel goed bij elkaar passen. Het grote verschil is echter dat westerse medici pas wat gaan doen als het eigenlijk al te laat is. Ingrepen in de westerse genees­kunde zijn volgens Marja en Flip daarom vaak noodingrepen te noe­men. Als je je leven op een goede manier inricht met de Ajur Veda als leidraad dan kun je voorkomen dat je ziek wordt.
De cursus die Marja en Flip nu ge­ven is dan ook erg op preventie ge­richt. Westerse mensen moeten voor­al leren hun zintuigen anders te ge­bruiken. Je moet voedsel tot je nemen en dan niet alleen door te eten, maar ook door je andere zintuigen open te stellen voor indrukken. Verder is het goed om twee keer per dag te medi­teren, zodat je jezelf tot rust brengt. In de westerse maatschappij rent ie­dereen constant van hot naar her en men is de hele dag in gedachte bezig met wat er allemaal gedaan moet worden. Die gedachtentrein moet doorbroken worden. Misschien pas­sen de ideeën van Chopra wel bij de door minister De Boer gelanceerde en door GroenLinks opgepakte idee van 'onthaasting'. Verder staat de vraag naar wie je bent bij Chopra voorop. Net als Jung in de westerse psycho­logie gaan de Indische geschriften ook uit van een aantal basis mensbeelden.
In totaal zijn er negen typen mensen te benoemen. De basisprincipes die in elk mens werken zijn Vata, Pita en Kafa. Deze principes staan voor be­weging, transformatie en onderhoud of soepelheid.

Pijn

Het is vooral de filosofie van Chopra die van de westerse denkwijze ver­schilt. De westerse wetenschap ziet de mens min of meer als een zak botten met het bewustzijn als aardig bijproduct van al die 'stromende lichaamssappen'. Als iemand pijn heeft en men kan niets vinden, dan wordt de patiënt al snel naar huis gestuurd met de mededeling dat het lichaam(smechaniek) toch in orde is. De geneeswijze van Deepak Chopra redeneert de omgekeerde weg: eerst is er bewustzijn dit bewustzijn blijft meerdere levens bestaan en uit dit bewustzijn komt het lichaam voort. Pijn in het lichaam is in veel gevallen op het bewustzijn te herleiden. Dat sluit de westerse geneeskundige nog niet uit, vertelt Flip, want het is natuurlijk waar, dat je weinig aan meditatie hebt als je tegen een boom aan bent gereden.
Marja en Flip volgden allebei een wetenschappelijke opleiding. Flip stu­deerde Chemie en Marja Andragolo­gie. Dat was een studierichting die zich bezighield met de gedragsveran­deringsleer van de volwassen mens. Het leven had blijkbaar andere din­gen met ze voor, want ze kwamen allebei in het acteervak terecht. Flip raakte door theater gebiologeerd toen hij na zijn studie tijdens de oliecrisis geen werk in zijn richting kon vinden. Voordat ze door een video op een bijeenkomst over oerklankmeditatie in de ban raakten van Deepak Chopra deden ze ook al cursussen aura-reading en healing.
Marja kwam in Amersfoort via vrienden in contact met de opleiding 'mens en intuïtie'. Ze ging daaraan meedoen, omdat ze er in het acteer­vak veel mee te maken had. 'Theater', vertelt ze, 'was van oudsher een spi­rituele bezigheid. Het was een feest voor de goden. Bovendien kwamen de toeschouwers in het theater van de oude Grieken door zich in te leven in de personages tot catharsis, waardoor ze 'genezen' naar huis gingen.' In het moderne theater ligt voor de acteurs erg de nadruk op het je inleven in een rol. Het proces van weer uit die rol komen krijgt geen enkele aandacht. Tijdens het theater geeft de acteur iets aan het publiek, zegt Marja. 'Het publiek is als een fotograaf die iets van je wezen krijgt te zien en daarmee meehuilt; er is een diep contact. Als je niet weet hoe je dat moet doorbreken, dan kun je aan de drank raken.'

Belemmeringen

Door de cursussen aurareading en healing kan Marja nu beter het contact na de toneelvoorstelling doorbreken. Bovendien helpt ze nu mensen die problemen hebben. Door onverwerk­te emoties en traumatische ervarin­gen is het mogelijk dat de beweging van de energie door het lichaam be­lemmerd wordt. Tijdens de aurahealing probeert Marja die belemmerin­gen weg te nemen. Dat doet ze door met haar handen energie van plekken waar veel energie is te geleiden naar plekken waar een tekort is. Je vraagt je af of je een medium moet zijn om dat te kunnen, of telepathische gaven moet hebben. Volgens Marja is dat niet nodig en kan iedereen het leren.

In West-Europa proberen mensen hun problemen te verwerken of te verdringen. Het verwerken van pro­blemen is veel werk; het verdringen van problemen leidt tot veel klachten. Meditatie is volgens Flip en Marja de derde weg. Je kunt het vergelijken met wassen. Door stil te worden komt de stress vrij. Eigenlijk wisten ze in het oude India dus allang wat wij sinds deze eeuw in de psychologie uitdragen. Alleen is het in India helemaal niet belangrijk om te weten waar de stress vandaan komt. Hier in het Westen ligt de nadruk vaak veel te veel op het weten, terwijl men daar niet verder mee komt. Men denkt op een gegeven moment te weten waar psychische problemen vandaan komen, maar daarmee is het pro­bleem nog niet opgelost. De patiënt blijft ziek. Meditatie kan een oplossing zijn.                                  

                                     

 

©2007, rasmedia.nl