"Beter er bij zitten dan in gevecht gaan"
Fusie Basiseducatie en Damlandcollege een feit

 

Lennert Ras

De fusie van de Stichting Basiseducatie Waterland met het Damlandcollege is een feit. De stichting Basiseducatie wordt één van de vijf nieuw te vormen autonome sectoren van het Damlandcollege. Momenteel is in Zaandam ook nog een fusie aan de gang met twee andere scholen voor volwassenenonderwijs. Het is de bedoeling, dat ook die scholen half augustus in de 'Sector Basiseducatie' worden ondergebracht.

„De belangrijkste reden voor de fusie  is de  verbetering van de doorstroommogelijkheid voor de cursisten en het bedenken van een beter cursussenpakket. Dat geeft meer duidelijkheid voor de deelnemers", vertelt Anka van Doorn, directeur van de Stichting Basiseducatie Waterland. De fusie valt ook binnen richtlijnen van het Ministerie om regionale opleidingscentra voor volwasseneneducatie te realiseren. Momenteel is het College van B en W verantwoor­delijk voor de verdeling van het budget voor volwassenenonder­wijs. Na de fusie zal de verdeling van de gelden door het bestuur van de Basiseducatie worden geregeld. „Je kunt er beter bij zitten, dan dat je met elkaar in gevecht gaat", vindt Anka van Doorn. Ze is niet bang dat de Sector Basiseducatie minder geld zal krijgen, als onderdeel van zo'n groot instituut als het Damlandcollege: „In onze overeenkomst is de bepaling opgenomen dat er geen geld overgeheveld kan worden tussen sectoren. Bovendien neemt de dreiging niet af door niet te fuseren. De Sector Basiseducatie wordt een autonome sector met een eigen budget".
De cursisten, dat zijn er zo'n dui­zend per jaar (de meeste studeren parttime), zullen in het begin niets van de fusie merken. „Als werkeenheid verandert er niet zoveel", vertelt Anka van Doorn. In de komende jaren zullen betere studietrajecten voor de cursisten worden uitgestippeld. Wat betreft het huidige studietraject heeft ze lichte kritiek op het Damlandcollege: „Mensen kwamen soms van het Damland terug bij ons, omdat het niet ging met bijvoorbeeld Mavo of Havo", zegt Van Doorn. In de toekomst hoopt Anka dat de Sector Basiseducatie, waarvan zij directeur wordt, het cursuspaket zal uitbreiden. Bijvoorbeeld met een avondopleiding MAVO voor volwassenen in de regio (Purmerend, Waterland, Ilpendam, EdamVolendam, Beemster, Oosthuizen/ Zeevang en Landsmeer). Nog belangrijker is het dat studenten goed worden doorverwezen en doorgestuurd naar andere sectoren, zodat ze steeds op hun eigen niveau studeren en niet een tweede keer 'tijdens de rit struikelen'.

Waarmaken

De fusie heeft ook voor Anka van Doorn een aantal consequenties. Als algemeen  directeur van  de
Stichting Basiseducatie is ze ondermeer verantwoordelijk voor personeelszaken, de boekhouding en financiën. In het begin leidde de stichting zeventien werknemers, nu zijn het er al dertig. Het Damlandcollege heeft eigen afdelingen voor personeelszaken en bedrijfsgezondheidszorg, financiën en salarisadministratie. Als sectordirecteur kan ze dus meer delegeren. „Heerlijk", zegt ze, „ik hoef alleen nog mutaties te melden". Ze zal
met het wisselen van functie echter wel afscheid moeten nemen van haar huidige werkkring. „Ik vind het niet leuk dat ik hier weg moet", zegt ze zelf, „maar ja, het is niet altijd alleen maar leuk". Bij de ondertekening van het fusie-convenant had ze het gevoel: „Ik kan nu niet meer terug; nu moet ik hel ook waarmaken". Op de vraag of dat gaat lukken, antwoordt ze: „Ja, het wordt hard werken, maar het wordt wel wat".

 

 

©2007, rasmedia.nl